ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเลือกตั้งประธานสภาคณบดีฯ แทนตำแหน่งที่ครบวาระ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย คนใหม่ โดยการประชุมฯ ดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

สภาคณบดี1
สภาคณบดี2
สภาคณบดี3
สภาคณบดี4
สภาคณบดี5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10