ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย (วาระพิเศษ)

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย (วาระพิเศษ) เพื่อพิจารณากำหนดรายวิชาไม่เกิน 4 รายวิชา เพื่อใช้ในการคัดเลือกของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่นำมาใช้ในระบบการคัดเลือกกลางฯ รอบ Admission ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และนำผลการพิจารณาเลือกรายวิชาไม่เกิน 4 รายวิชา นำส่งที่ประชุม ทปอ. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยมีคณบดีและผู้บริหารจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

วาระพิเศษ1
วาระพิเศษ2
วาระพิเศษ3
วาระพิเศษ4
วาระพิเศษ5
วาระพิเศษ6
วาระพิเศษ7
วาระพิเศษ8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10