ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการจัดการศึกษาหลักสูตรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings เพื่อหารือกำหนดแนวทางการเสนอขอคัดค้าน ร่างกฎกระทรวง เรื่องการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. ......... ข้อ 21(3) เนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณาห็นว่า จะมีผลกระทบอย่างรุนแรง โดยตรงกับนิสิต นักศึกษา จาก 41 สถาบัน ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีต่าง ๆ การออกกฎกระทรวงดังกล่าว

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ประชุมสภาคณบดี1
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10