Meet the Team ครั้งที่ 1 เรื่อง "การสนับสนุนการวิจัย-การจัดบริการวิชาการ"

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร ได้จัดกิจกรรม Meet the Team ครั้งที่ 1 เรื่อง "การสนับสนุนการวิจัย และการจัดบริการวิชาการ"  เพื่อเป็นเวทีในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานวิจัย และการจัดบริการวิชาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปัจจัยในการสนับสนุนงานวิจัยและการบริการวิชาการต่อไป ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetingsจัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

Meet the Team1
Meet the Team2
Meet the Team3
Meet the Team4
Meet the Team5
Meet the Team6
Meet the Team7
Meet the Team8
Meet the Team9
Meet the Team10
Meet the Team11
Meet the Team12
Meet the Team13
Meet the Team14
Meet the Team15
Meet the Team16
Meet the Team17
Meet the Team18
Meet the Team19
Meet the Team20
Meet the Team21
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10