เยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะด้วยสองมือเราของสวนผักแม่บ้านชุดฟ้า

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช อาจารย์ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างสุขภาวะด้วยสองมือเราของสวนผักแม่บ้านชุดฟ้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมแม่บ้านชุดฟ้า รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จากคุณอณิมา ทัศจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้แทนจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการฯ และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ณ แปลงผัก ชั้น 7 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้แทนจากเจียไต๋ ได้เยี่ยมชมแปลงผักแม่บ้านชุดฟ้า ด้วย 

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

สวนผักแม่บ้านชุดฟ้า1
สวนผักแม่บ้านชุดฟ้า2
สวนผักแม่บ้านชุดฟ้า3
สวนผักแม่บ้านชุดฟ้า4
สวนผักแม่บ้านชุดฟ้า5
สวนผักแม่บ้านชุดฟ้า6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10