ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย (วาระพิเศษ)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย (วาระพิเศษ) ร่วมกับคณบดีและผู้บริหารจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับผลการประชุมเสนอแก้ไขร่างกฎกระทรวงแรงงานตามมาตรา 21(3) ผลการหารือของสภาสถาบันการศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และผลการพิจารณากำหนดค่าน้ำหนัก 4 รายวิชา ที่ใช้ในการคัดเลือกของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในระบบการคัดเลือกกลางฯ รอบ Admission ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมฯ ในเรื่อง TCAS ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ประชุมสภาคณบดี1
ประชุมสภาคณบดี2
ประชุมสภาคณบดี3
ประชุมสภาคณบดี4
ประชุมสภาคณบดี5
ประชุมสภาคณบดี6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10