PA-Visit ภาควิชาโภชนวิทยา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่จากงานแผนและพัฒนาองค์กร เยี่ยมชมภาควิชาและรับทราบการดำเนินงานตามข้อตกลง การปฏิบัติงานของภาควิชา (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของภาควิชาโภชนวิทยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชาโภชนวิทยา ชั้น 3 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

ภาควิชาโภชนวิทยา1
ภาควิชาโภชนวิทยา2
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10