PA-Visit ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่จากงานแผนและพัฒนาองค์กร เยี่ยมชมภาควิชาและรับทราบการดำเนินงานตามข้อตกลง การปฏิบัติงานของภาควิชา (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพพัต ควรพงษากุล รักษาการหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด 

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล1
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล2
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10