เยี่ยมชมโครงการฯ สวนผักแม่บ้านชุดฟ้า

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

อาจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมด้วยนางสาวสุนันทา ไตรภพ หัวหน้างานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร และบุคลากรหน่วยงานฯ เยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะด้วยสองมือเรา : สวนผักแม่บ้านชุดฟ้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาข้อมูลและร่วมสนับสนุนโครงการฯ ให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมี รองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช อดีตรองคณบดี และทีมแม่บ้านชุดฟ้า นำเยี่ยมชม ณ แปลงผัก ชั้น 7 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

สวนผัก1
สวนผัก2
สวนผัก3
สวนผัก4
สวนผัก5
สวนผัก6
สวนผัก7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10