การเสวนา PM 2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก (เราพร้อม)

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 256

รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและเสวนาหัวข้อ "การจัดการรูปแบบใหม่เชิงรุกในการดำเนินมาตรการรองรับปัญหา PM 2.5" ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการเสวนาฯ สำหรับการเปิดเวทีการเสวนาฯ ในวันนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings และผ่าน Facebook Live PH Mahidol โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาจำนวนประมาณ 150 คน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนักศึกษา และผู้สนใจ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมในเวทีการเสวนาฯ วันนี้อีกด้วย

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

การเสวนา1
การเสวนา2
การเสวนา3
การเสวนา4
การเสวนา5
การเสวนา6
การเสวนา7
การเสวนา8
การเสวนา9
การเสวนา10
การเสวนา11
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10