เจรจาความร่วมมือระหว่าง MU-TU Health Risk Communication

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต นางสาวเจนจิรา นาทะทอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา และหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเจรจาหารือเกี่ยวกับ MU-TU Health Risk Communication พร้อมหารือแนวทางด้านวิชาการการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ระหว่าง 2 สถาบัน ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

MU-TU1
MU-TU2
MU-TU3
MU-TU4
MU-TU5
MU-TU6
MU-TU7
MU-TU8
MU-TU9
MU-TU10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10