PA-Visit ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่จากงานแผนและพัฒนาองค์กร เยี่ยมชมภาควิชาและรับทราบการดำเนินงานตามข้อตกลง การปฏิบัติงานของภาควิชา (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย รักษาการ หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ชั้น 4 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ภาควิชาปรสิตวิทยา1
ภาควิชาปรสิตวิทยา2
ภาควิชาปรสิตวิทยา3
ภาควิชาปรสิตวิทยา4
ภาควิชาปรสิตวิทยา5
ภาควิชาปรสิตวิทยา6
ภาควิชาปรสิตวิทยา7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10