PA-Visit ภาควิชาอนามัยครอบครัว ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่จากงานแผนและพัฒนาองค์กร เยี่ยมชมภาควิชาและรับทราบการดำเนินงานตามข้อตกลง การปฏิบัติงานของภาควิชา (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของภาควิชาอนามัยครอบครัว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 8 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย : ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

ภาควิชาอนามัยครอบครัว1
ภาควิชาอนามัยครอบครัว2
ภาควิชาอนามัยครอบครัว3
ภาควิชาอนามัยครอบครัว4
ภาควิชาอนามัยครอบครัว5
ภาควิชาอนามัยครอบครัว6
ภาควิชาอนามัยครอบครัว7
ภาควิชาอนามัยครอบครัว8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10