การตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล Lead Assessor และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล Assesor ในพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN - QA ACTUAL QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL  เป็นการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โดยมี ประธานหลักสูตร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดและรับการตรวจประเมินฯ ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings จัดขึ้นระหว่่างวันทีี่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 จัดทำโดย : ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

การตรวจประเมิน1
การตรวจประเมิน2
การตรวจประเมิน3
การตรวจประเมิน4
การตรวจประเมิน5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10