PA-Visit ภาควิชาอนามัยชุมชน ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่จากงานแผนและพัฒนาองค์กร เยี่ยมชมภาควิชาและรับทราบการดำเนินงานตามข้อตกลง การปฏิบัติงานของภาควิชา (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของภาควิชาอนามัยชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ในการนี้ทางภาควิชาอนามัยชุมชน มอบกระเช้าผลไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมบริหารในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ภาควิชาอนามัยชุมชน1
ภาควิชาอนามัยชุมชน2
ภาควิชาอนามัยชุมชน3
ภาควิชาอนามัยชุมชน4
ภาควิชาอนามัยชุมชน5
ภาควิชาอนามัยชุมชน6
ภาควิชาอนามัยชุมชน7
ภาควิชาอนามัยชุมชน8
ภาควิชาอนามัยชุมชน9
ภาควิชาอนามัยชุมชน10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10