PA-Visit ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่จากงานแผนและพัฒนาองค์กร เยี่ยมชมภาควิชาและรับทราบการดำเนินงานตามข้อตกลง การปฏิบัติงานของภาควิชา (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช รักษาการหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 6 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 1
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 2
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 4
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 5
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 6
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 7
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10