PA-Visit ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่จากงานแผนและพัฒนาองค์กร เยี่ยมชมภาควิชาและรับทราบการดำเนินงานตามข้อตกลง การปฏิบัติงานของภาควิชา (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3407 ชั้น 4 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข1
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข2
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข3
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข4
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข5
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข6
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10