รับฟังผลตรวจประเมินหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ตามเกณฑ์ AUN-QA

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN - QA ACTUAL QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL ในการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล Lead Assessor และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล Assesor โดยมีประธานหลักสูตร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินฯ ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetingsจัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

รับฟังผลตรวจประเมินหลักสูตร1
รับฟังผลตรวจประเมินหลักสูตร2
รับฟังผลตรวจประเมินหลักสูตร3
รับฟังผลตรวจประเมินหลักสูตร4
รับฟังผลตรวจประเมินหลักสูตร5
รับฟังผลตรวจประเมินหลักสูตร6
รับฟังผลตรวจประเมินหลักสูตร7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10