PA-Visit ภาควิชาระบาดวิทยา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่จากงานแผนและพัฒนาองค์กร เยี่ยมชมภาควิชาและรับทราบการดำเนินงานตามข้อตกลง การปฏิบัติงานของภาควิชา (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของภาควิชาระบาดวิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 3 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ภาควิชาระบาดวิทยา 1
ภาควิชาระบาดวิทยา 2
ภาควิชาระบาดวิทยา 3
ภาควิชาระบาดวิทยา 4
ภาควิชาระบาดวิทยา 5
ภาควิชาระบาดวิทยา 6
ภาควิชาระบาดวิทยา 7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10