PA-Visit ภาควิชาชีวสถิติ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่จากงานแผนและพัฒนาองค์กร เยี่ยมชมภาควิชาและรับทราบการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของภาควิชาชีวสถิติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 2 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ภาควิชาชีวสถิติ1
ภาควิชาชีวสถิติ2
ภาควิชาชีวสถิติ3
ภาควิชาชีวสถิติ4
ภาควิชาชีวสถิติ5
ภาควิชาชีวสถิติ6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10