PA-Visit ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่จากงานแผนและพัฒนาองค์กร เยี่ยมชมภาควิชาและรับทราบการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 9 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 1
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 2
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 3
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 4
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 5
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 6
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10