หารือแนวทางร่วมภาคีเครือข่ายระหว่างสนง.ประกันสังคมและคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีพร้อมทีมบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพื่อหารือแนวทางการเป็นภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันในด้านการทำวิจัย การพัฒนาจัดหลักสูตรฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ นนทบุรี

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

หารือแนวทาง1
หารือแนวทาง2
หารือแนวทาง3
หารือแนวทาง4
หารือแนวทาง5
หารือแนวทาง6
หารือแนวทาง7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10