หารือแนวทางร่วมภาคีเครือข่ายระหว่างกรมอนามัยและคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีพร้อมทีมบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือแนวทางการเป็นภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันในด้านการทำวิจัย การพัฒนาจัดหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

หารือแนวทาง1
หารือแนวทาง2
หารือแนวทาง3
หารือแนวทาง4
หารือแนวทาง5
หารือแนวทาง6
หารือแนวทาง7
หารือแนวทาง8
หารือแนวทาง9
หารือแนวทาง10
หารือแนวทาง11
หารือแนวทาง12
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10