MUPH OPEN HOUSE 2021 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

MUPH Open House 2021 เปิดบ้านสา'สุข ในวันที่ 4 เริ่่มจากประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความรู้จักกับหลักสูตรของภาควิชามากขึ้น โดยมี อาจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรมาร่วมแนะแนวให้กับน้อง ๆ ต่อมาเป็นรับชมคลิปรุ่นพี่ศิษย์เก่ากับเส้นทางสายอาชีพ เมื่อจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้าง ตอนท้ายมี Q&A กิจกรรมตอบดี - มีรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetingsจัดทำโดย : ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

MUPH1
MUPH2
MUPH3
MUPH4
MUPH5
MUPH6
MUPH7
MUPH8
MUPH9
MUPH10
MUPH11
MUPH12
MUPH13
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10