อบรมเสริมศักยภาพแกนนำด้วยนวัตกรรมดิจิทัลฯ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการอบรมเสริมศักยภาพแกนนำด้วยนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มหานคร (ศสม.) กล่าวถึงความเป็นและความคาดหวังของโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้นวัตกรรมดิจิทัล วิทยากรโดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก กิน อยู่ ดี แพลตฟอร์ม โดยมีผู้นำชุมชน เครือข่ายจิตอาสาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และสภาสายสนับสนุนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งโครงการอบรมเสริมศักยภาพแกนนำด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นการสร้างความเชื่อมโยงบริการของภาคประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของย่าน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขมูลฐานในกรุงเทพมหานคร และเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมหานคร ภายใต้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

อบรมเสริมศักยภาพ1
อบรมเสริมศักยภาพ2
อบรมเสริมศักยภาพ3
อบรมเสริมศักยภาพ4
อบรมเสริมศักยภาพ5
อบรมเสริมศักยภาพ6
อบรมเสริมศักยภาพ7
อบรมเสริมศักยภาพ8
อบรมเสริมศักยภาพ9
อบรมเสริมศักยภาพ10
อบรมเสริมศักยภาพ11
อบรมเสริมศักยภาพ12
อบรมเสริมศักยภาพ13
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10