คณบดีพบผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมทีมบริหาร พบผู้ปฏิบัติงานในโครงการฟื้นฟูและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (U2T) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยชุมชน และประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ พร้อมด้วยนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมภายในโครงการ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และช่องทางการสร้างรายได้ของชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

U2T1
U2T2
U2T3
U2T4
U2T5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10