การตรวจตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตร วท.ม.สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับคุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Lead Assessor และรองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล Assessor ในพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN – QA ACTUAL QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL ระหว่างวันที่ 19 และ 23 พฤศจิกายน 2564 ตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยมีประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรเข้าร่วมพิธีเปิดและรับการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

AUN-QA 1
AUN-QA 2
AUN-QA 3
AUN-QA 4
AUN-QA 5
AUN-QA 6
AUN-QA 7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10