คณะสาธารณสุขศาสตร์กับซีเกท หารือพัฒนาพื้นที่อาคารศูนย์วิจัยสูงเนินฯ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมทีมบริหาร ประชุมหารือกับคุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช พร้อมทีมผู้แทนของ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าถึงแผนพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารศูนย์วิจัยสูงเนินฯ ให้เป็น Factory Accommodation Isolation (FAI) ต่อยอดจากโครงการศูนย์รอบรู้โรคอุบัติใหม่ที่ซีเกทให้การสนับสนุน และการพัฒนาเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมทั้งการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ U2T เฟส 2 ในมิติทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ รวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการวิจัยและบริการวิชาการด้านสุขภาพ อาหาร ความปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากร ในลักษณะการทำโครงการ Tailor madeจัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

หารือพัฒนาพื้นที่1
หารือพัฒนาพื้นที่2
หารือพัฒนาพื้นที่3
หารือพัฒนาพื้นที่4
หารือพัฒนาพื้นที่5
หารือพัฒนาพื้นที่6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10