รับฟังผลตรวจประเมินAUN-QA หลักสูตร วท.ม.สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN – QA ACTUAL QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Lead Assessor และรองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล Assessor โดยมีประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตร เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินฯ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetingsจัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

AUN-QA 1
AUN-QA 2
AUN-QA 3
AUN-QA 4
AUN-QA 5
AUN-QA 6
AUN-QA 7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10