ศึกษาดูงานข้อหัว Health system, Prevention and Management of COVID-19

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อด้วยProf. Dr. Weiming Ye, Vice-President, School of Public Health, Fujian Medical University, People's Republic of China กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานพร้อมเปิดการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ School of Public Health, Fujian Medical University ในหัวข้อ "Health system, Prevention and Management of COVID-19" วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานสาธารณสุขในเขตเมืองและเขตชนบท และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานสำคัญ ๆ ที่ได้ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ การป้องกันและการจัดการการระบาดของ COVID-19 ของประเทศจีน และประเทศไทย ซึ่งมีวิทยากรจาก Fujian Medical University คือ Assoc. Prof. Dr. Chu Chen, Assoc. Prof. Dr. Wenbing Liu, Assoc. Prof. Dr. Xiaojun Liu และ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ของประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

Health system1
Health system2
Health system3
Health system4
Health system5
Health system6
Health system7
Health system8
Health system9
Health system10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10