พิธีปิด MUPH OPEN HOUSE เปิดบ้านสา'สุข

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

พิธีปิดโครงการ MUPH OPEN HOUSE เปิดบ้าน สา'สุข โดยนางสาววิไล กลัดพรหม หัวหน้างานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นแนะนำสวัสดิการและทุนการศึกษากับการศึกษาระดับปริญญาตรี  และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetingsจัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีปิด 1
พิธีปิด 2
พิธีปิด 3
พิธีปิด 4
พิธีปิด 5
พิธีปิด 6
พิธีปิด 7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10