พิธีเปิดโครงการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ รุ่นที่ 24

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัวและอาจารย์ผู้แลหลักสูตรฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม “พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 24 ค.ศ. 2022” ในการนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมฯ จากนั้นรับชมวีดิทัศน์ "พระราชประวัติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" การบรรยายเรื่อง "พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการความร่วมมือไทย-ลาว : การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามพระราชดำริ" จากนั้นพันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้แนะนำกำหนดการฝึกอบรมประจำปี 2022 การฝึกอบรมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และด้านสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพในการทำวิจัย และเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2565 ในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีเปิด1
พิธีเปิด2
พิธีเปิด3
พิธีเปิด4
พิธีเปิด5
พิธีเปิด6
พิธีเปิด7
พิธีเปิด8
พิธีเปิด9
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10