คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมจาก สปป.ลาว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ และทีมวิเทศสัมพันธ์ แนะนำกระบวนการจัดการเรียนสอนแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มีบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสาธารณสุขแขวง และสาธารณสุขเมือง จำนวน 5 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ โดยการอบรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของนักสาธารณสุขในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณสุข การค้นหาและสังเคราะห์ปัญหาสุขภาวะชุมชนอย่างเป็นระบบ ตามหลักการการสาธารณสุขแนวใหม่

จัดทำโดย : ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

สปป
272799769 1605997796418205 3411008521086511992 n
272835568 1605998543084797 4468396277880634881 n
272988395 1605998566418128 4557772832964482990 n
273042397 1605998576418127 3485185717608709284 n
272891244 1605998623084789 5551879651677016820 n
273001532 1605999486418036 3830636139377874479 n
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10