ประชุมสามัญประจำปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย 1/2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีฯ และหารือเรื่องความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการ ระหว่าง สภาคณบดีฯ กับ กรมอนามัย ในการนี้ นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) และนายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ร่วมประชุมหารือด้วย โดยมีคณบดีและผู้บริหารจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ประชุมสามัญประจำปี 1
ประชุมสามัญประจำปี 2
ประชุมสามัญประจำปี 3
ประชุมสามัญประจำปี 4
ประชุมสามัญประจำปี 5
ประชุมสามัญประจำปี 6
ประชุมสามัญประจำปี 7
ประชุมสามัญประจำปี 8
ประชุมสามัญประจำปี 9
ประชุมสามัญประจำปี 10
ประชุมสามัญประจำปี 11
ประชุมสามัญประจำปี 12
ประชุมสามัญประจำปี 13
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10