อบรม: การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ 1 แก่ผู้อบรมจาก สปป.ลาว

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ 1” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กุศลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชิน วรวิชชวงษ์ อาจารย์ ดร.เภสัชกร กฤษดา ศักดิ์ชัยศรี และ อาจารย์ ดร.สิริกัญญา โตรักษา เป็นทีมวิทยากร บรรยายให้แก่บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 24 โดยผู้เข้าฝึกอบรมมาจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์, หลักสูตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์, หลักสูตรโรคเมืองร้อน, หลักสูตรการพยาบาลเด็ก, หลักสูตรเภสัชศาสตร์ และหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล เพื่อสามารถเลือกทำวิจัยตามกลุ่มสาขา พัฒนางานประจำและนำไปใช้ประโยชน์ได้ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย : ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

สปป
273207361 1607990312885620 8847504864981353746 n
273185128 1607990092885642 2254713556610399794 n
273301668 1607990286218956 2051777574673930101 n
272932064 1607990136218971 2820016867085081941 n
273014288 1607990246218960 5283090239473930033 n
273303355 1607990889552229 4393765116827089399 n
272945235 1607991646218820 3455730214224544584 n
273275198 1607990189552299 2542822739421345269 n
273146590 1607991506218834 3665316833565253840 n
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10