อบรม:"การจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน"

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับทีมวิทยากรและบุคลากรสายสนับสนุนผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการการจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" โดยทีมวิทยากรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวน รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จากสำนักงานคณบดีและภาควิชา ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ พร้อมเทคนิคการจัดทำผลงานทางวิชาชีพหรือการพัฒนางานประจำ และแนวทางในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

อบรม1
อบรม2
อบรม3
อบรม4
อบรม5
อบรม6
อบรม7
อบรม8
อบรม9
อบรม10
อบรม11
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10