บรรยายความรู้พื้นฐานทางระบาดวิทยา แก่ผู้เข้าอบรมจาก สปป.ลาว

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้พื้นฐานทางระบาดวิทยา : ตัวชี้วัดทางสุขภาพ รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา พร้อมถอดบทเรียนการควบคุม COVID-19 ในชุมชนวัดมะกอก: กรณีศึกษาโรงงานน้ำแข็ง วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จิราลักษณ์ นนทารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาระบาดวิทยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาการระบาด กับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 24 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetingsจัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

สปป
273025765 1610118346006150 2985258075474718936 n
273034627 1610119469339371 7475223490229855475 n
273498887 1610119526006032 2131273937509765429 n
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10