หารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับกรมโยธาและผังเมือง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระราม6) กระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ ระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 4 กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระราม6) เขตพญาไท กรุงเทพฯ

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

หารือความร่วมมือ1
หารือความร่วมมือ2
หารือความร่วมมือ3
หารือความร่วมมือ4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10