ปิดอบรม: จัดทำผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณทีมวิทยากรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ และเทคนิคการจัดทำผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการการจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ๋์ เทพสุด

ปิดอบรม1
ปิดอบรม2
ปิดอบรม3
ปิดอบรม4
ปิดอบรม5
ปิดอบรม6
ปิดอบรม7
ปิดอบรม8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10