อบรมแก่บุคลาทางการแพทย์-สาธารณสุขจาก สปป.ลาว

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สถานการณ์สุขภาพของ สปป.ลาว (Country report) และนำเสนอประเด็นที่สนใจจะพัฒนาเป็นโครงการวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว และผู้ช่วยอาจารย์ ดร.สิริกัญญา โตรักษา อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา เป็นทีมวิทยากรบรรยาย จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์การจัดการการเฝ้าระวัง COVID-19 ในเขตเมือง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มหานคร (ศสม.) เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 24 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุ

สปป
273485024 1611429315875053 7680298014839094824 n
273517858 1611459215872063 6774560820526240707 n
273665364 1611459319205386 9149084508148666040 n
273682322 1611459342538717 8347109489223592360 n
273279304 1611459289205389 7990202277601584285 n
v7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10