นักศึกษาฝึกภาคสนาม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ทีมนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) และนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ร่วมฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ร่วมอภิปรายกันในทีม เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาวะของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ พร้อมกรอบการประเมินและตัวชี้วัด โดยมีทีมอาจารย์สนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมรับฟังให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อนักศึกษานำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานกลุ่มในการลงพื้นที่ชุมชนต่อไป ณ ห้องทำงานทีมนักศึกษา

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุ

นักศึกษาฝึกภาคสนาม 1
นักศึกษาฝึกภาคสนาม 2
นักศึกษาฝึกภาคสนาม 3
นักศึกษาฝึกภาคสนาม 4
นักศึกษาฝึกภาคสนาม 5
นักศึกษาฝึกภาคสนาม 6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10