หารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับ รร.พูลเจริญวิทยาคม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบนางสุภาพร รัตน์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ อาทิ การตรวจสุขภาพ และการอบรมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำความรู้จากการอบรมสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐื  เทพสุด

หารือความร่วมมือ1
หารือความร่วมมือ2
หารือความร่วมมือ3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10