บรรยาย: Information Monitoring&Evaluation of COVID-19 Vaccination

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะResearch Advisor กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมและวิทยากร ในการบรรยายพิเศษ : “Information Monitoring & Evaluation of COVID-19 Vaccination” วิทยากรโดย Dr. Masa Takamatsu, Consultant, Vaccine-Preventable Diseases and Immunization, WHO Regional Office for the Western Pacific Region (Adjunct Fellow, HGPI) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาจารย์ลลิตา แก้ววิไล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ที่ร่วมเป็น Research Advisor และนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) เข้าร่วมรับฟัง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยต่อไป ในกิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022” ภายใต้การอบรม “Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand & Health & Global Policy Institute, Japan Migrant Health in Urban Communities” ในการนี้ Joji Sugawara, Senior Associate, Ms. Eri Yoshimura, Senior Manager, HGPI, นางสาวเจนจิรา นาทะทอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์, Mr. Thomas Mc Manamon ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

บรรยาย1
บรรยาย2
บรรยาย3
บรรยาย4
บรรยาย5
บรรยาย6
บรรยาย7
บรรยาย8
บรรยาย9
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10