หารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบนางนงนภัส หมวดเดช ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ ระหว่าง 2 สถาบัน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

หารือความร่วมมือ1
หารือความร่วมมือ2
หารือความร่วมมือ3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10