อบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ 2

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ 2” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กุศลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชิน วรวิชชวงษ์ อาจารย์ ดร.เภสัชกร กฤษดา ศักดิ์ชัยศรี และผู้ช่วยอาจารย์ ดร.สิริกัญญา โตรักษา เป็นทีมวิทยากร บรรยายให้แก่บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 24 โดยผู้เข้าฝึกอบรมมาจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์, หลักสูตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์, หลักสูตรโรคเมืองร้อน, หลักสูตรการพยาบาลเด็ก, หลักสูตรเภสัชศาสตร์ และหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล ร่วมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ1
อบรมเชิงปฏิบัติการ2
อบรมเชิงปฏิบัติการ3
อบรมเชิงปฏิบัติการ4
อบรมเชิงปฏิบัติการ5
อบรมเชิงปฏิบัติการ6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10