หารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ณ สำนักงานจังหวัดนครปฐม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายให้ทีมประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาการบริการวิชาการ ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เข้าพบนางอภิญญา เอี่ยมอำภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ ระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมจัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

นครปฐม1
นครปฐม2
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10