ร่วมยินดีกับผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีใส อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รองศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ร่วมยินดี1
ร่วมยินดี2
ร่วมยินดี3
ร่วมยินดี4
ร่วมยินดี5
ร่วมยินดี6
ร่วมยินดี7
ร่วมยินดี8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10