ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายสิโรตม์ ยุญชานนท์ หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา และเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน “การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล และระบบสารสนเทศเพื่องานบริการทั่วไป (MUMIS/MUGSS)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 104 ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย : ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

การบริหาร1
การบริหาร2
การบริหาร3
การบริหาร4
การบริหาร5
การบริหาร6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10