เลือกตั้งกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดี รองประธานสภาคณบดี และเลขาธิการสภาคณบดี ตามมาตรา 19 ของธรรมนูญสภาคณบดีฯ

ผลการเลือกตั้งดังนี้

1. ประธานสภาคณบดีฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2.รองประธานสภาคณบดี ได้แก่ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.เลขาธิการสภาคณบดี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญจนลักษณ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   โดยมีคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้บริหารจากสถาบันด้านสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม และร่วมแสดงความยินดี ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

เลือกตั้งกรรมการ1
เลือกตั้งกรรมการ2
เลือกตั้งกรรมการ3
เลือกตั้งกรรมการ4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10