"ล้ม หรือ รุก : ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่" วันที่ 1

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 "ล้ม หรือ รุก : ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่" ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "พฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิตใหม่" และมอบโล่นักสุขศึกษาดีเด่นปี 2563 และ 2564 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย อุปนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ประธานจัดการประชุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้น เป็นการมอบทุนการศึกษา พชรเกียรติ มูลนิธิสมจิตต์สุพรรณทัสน์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการสุขศึกษา นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings การประชุมวิชาการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 โดย สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ร่วมกับ กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ และภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การปรับใช้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มเข็งที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพวิถีใหม่ เพื่อให้บุคลากรด้านสุขศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ บุคลากรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจและตระหนักถึงการปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการเตรียมการ แนวทางการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการวิจัย นวัตกรรมและผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสุขภาพและการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

จัดทำโดย:  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ล้ม หรือ รุก1
ล้ม หรือ รุก2
ล้ม หรือ รุก3
ล้ม หรือ รุก4
ล้ม หรือ รุก5
ล้ม หรือ รุก6
ล้ม หรือ รุก7
ล้ม หรือ รุก8
ล้ม หรือ รุก9
ล้ม หรือ รุก10
ล้ม หรือ รุก11
ล้ม หรือ รุก12
ล้ม หรือ รุก13
ล้ม หรือ รุก14
ล้ม หรือ รุก15
ล้ม หรือ รุก16
ล้ม หรือ รุก17
ล้ม หรือ รุก18
ล้ม หรือ รุก19
ล้ม หรือ รุก20
ล้ม หรือ รุก21
ล้ม หรือ รุก22
ล้ม หรือ รุก23
ล้ม หรือ รุก25
ล้ม หรือ รุก26
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10